Uitgangspunt van het beleid sinds 1990 is het behoud van monumenten, onder meer door het aanwijzen van panden tot beschermd monument. Sinds 1993 zijn er op Curaçao 870 gebouwen aangewezen tot beschermd monument. Hiervan staan er 767  in de historische binnenstad van Willemstad. Momenteel worden in de binnenstad bij uitzondering nog panden aangewezen tot beschermd monument en dan vooral op verzoek van de eigenaar. Buiten de binnenstad hebben ruim 100 gebouwen een beschermde status.

Als beschermd monument kunnen die panden worden aangewezen die minstens 50 jaar oud zijn én van algemeen belang worden geacht daar zij één of meer waarden hebben die in de Monumenteneilandsverordening 1990 omschreven staan.
Deze waarden zijn schoonheid, kunstwaarde, betekenis voor de wetenschap, geschiedenis van het land en volkskundige waarde.
Bij de selectie van te beschermen monumenten wordt tevens gekeken naar de volgende drie criteria:

  • Monumentale ensemblewaarde. Dit is de waarde van het monument voor het historische karakter van de straat of wijk waar het zich bevindt.
  • Architectuurhistorische-, esthetische- of kunstwaarde.
  • Cultuurhistorische waarde.