Het Meerjarenprogramma Bijdrageregeling Monumentenzorg , de subsidieregeling,  geeft een maximum voor de ter beschikking te stellen subsidie. Dit maximum wordt berekend door middel van het vaststellen van een maximale subsidiegrondslag. Deze maximale subsidiegrondslag wordt berekend aan de hand van de lengten danwel oppervlakten van 15 gespecificeerde gebouwonderdelen van het te restaureren monument.  Het Normberekeningsformulier voor het berekenen van de maximale subsidiegrondslag is te verkrijgen bij het Monumentenfonds. Hoe de diverse gebouwonderdelen, vermeld in dit formulier, dienen te worden opgemeten, is uitvoerig beschreven in het Meerjarenprogramma Bijdrageregeling Monumentenzorg.