De Stichting Monumentenfonds Curaçao (MFC) verleent, krachtens artikel 13 van de monumenteneilandsverordening Curaçao, namens de overheid, een bijdrage in het herstel en onderhoud van beschermde monumenten. Deze bijdrage wordt gegeven in de vorm van een subsidie en een lening.  Hierbij dient door het MFC het van kracht zijnde Meerjarenprogramma Bijdrageregeling Monumentenzorg (de subsidieregeling) in acht te worden genomen. Dit Meerjarenprogramma wordt periodiek door de overheid aangepast en vastgesteld.

  • Combinatie van subsidie en lening.
    Het Monumentenfonds verstrekt een combinatie van subsidie en lening. Dat wil zeggen dat er nooit alléén subsidie verstrekt wordt. Indien gebruik gemaakt wordt van de subsidie dient de aanvrager ook een gedeelte van de restauratiekosten bij het Monumentenfonds te lenen.
  • Laagrentende lening zonder subsidie.
    Het is ook mogelijk om voor een restauratie geen gebruik te maken van de subsidie mogelijkheid maar alleen een laagrentende lening af te sluiten bij het MFC. Deze leningen varieëren momenteel tussen de 2 en 4,5 %. Deze leningen kunnen in bepaalde gevallen gunstiger uitvallen voor de monumenteigenaar dan wanneer er ook subsidie wordt verstrekt. In welke gevallen een dergelijke laagrentende lening zonder subsidie wordt toegekend wordt van geval tot geval door het MFC bepaald, en is ondermeer afhankelijk van de beschikbare fondsen.