Het doel van subsidie is een bijdrage te leveren aan de instandhouding van de monumentale waarde van het beschermde monument. Om die reden berekent het MFC de subsidiabele- en niet-subsidiabele kosten.

Subsidiabele kosten zijn die kosten die gemaakt moeten worden om het oorspronkelijke monument te restaureren. Met andere woorden de kosten voor onderhoud en herstel  welke noodzakelijk zijn voor de instandhouding van de monumentale waarden van het pand. Deze monumentale waarden staan in principe vermeld in de monumentenbeschrijving die opgesteld is bij de aanwijzing van het pand tot beschermd monument.

Indirecte restauratiekosten, zoals architectenkosten, overheadkosten van de aannemer, constructieverzekeringskosten, etc., zijn deels subsidiabel. 
De totale subsidiabele kosten, zowel direct als indirect, wordt de subsidiegrondslag genoemd.  Het subsidiebedrag is een percentage van de subsidiegrondslag.

Daarnaast zijn er de niet-subsidiabele kosten. Dat zijn meestal die kosten die te maken hebben met de hedendaagse eisen zoals elektra, airconditioning, modern sanitair en tegelwerk. Ook kosten voor het herstel van latere aanbouwen die niet in de beschrijving zijn opgenomen  zijn niet-subsidiabel. Over deze kosten wordt dus geen subsidie verstrekt.