De hoogte van het subsidiepercentage is afhankelijk van de toekomstige funktie van het gebouw. Deze percentages staan vermeld in het Meerjarenprogramma Bijdrageregeling Monumentenzorg. 

  • Woonfunktie  -  60 %
    Krijgt het monument een woonfunktie dan bedraagt de hoogte van de subsidie 60 % van de subsidiabele kosten. De andere 40 % van de subsidiabele kosten dienen “verplicht” bij het Monumentenfonds te worden geleend.
  • Niet-woonfunktie (commercieel)  -  40 %
    Krijgt het monument geen woonfunktie dan wordt de hoogte van de subsidie 40 % van de subsidiabele kosten. De andere 60 % van de subsidiabele kosten dienen “verplicht” bij het Monumentenfonds te worden geleend.
  • In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld voor monumenten waar geen commerciële doeleinden worden nagestreeft, zoals kerken of gebouwen met een duidelijk sociale, culturele of educatieve functie, zijn hogere subsidiepercentages mogelijk. Zulks ter beoordeling van het Monumentenfonds.
  • Krijgt het monument een gemengde funktie dan worden de subsidiepercentages verdeeld naar rato van de vloeroppervlaktes van de verschillende funkties.